Publikováno

Lidstvo v karanténě – R. Hradil – 25.4.

Odposlechnuto:

„Každý správný Čecháček

má zakrytý rypáček.“

(Správně se vyslovuje huhlaje přes roušku…)

*

Co však znamená včera na závěr řečené „dělat vše pro to, aby materialisté mohli jít s sebou“, tedy aby jednou neskončili mezi těmi, kdo zůstanou pozadu – aby i oni mohli být vykoupeni? Odpověď je prostá a v dnešní době velmi srozumitelná – včera mě na ni přivedla jedna čtenářka blogu: Je třeba infikovat je myšlenkami. Promořit postupně společnost idealistickými, spirituálními myšlenkami, tak aby si získala vůči materialismu imunitu. K tomu je nutné nejprve materialismem projít, avšak vyléčit se z něj, uzdravit se a získat sílu odolat mu a stát se vůči němu imunním. Promořit společnost uzdravujícími idealistickými myšlenkami. Tedy myšlenkami, které ukazují, že idea, myšlenka je prvotní a materie, hmota druhotná, že vědomí není produktem a funkcí hmoty, ale že vědomí hmotu vytváří, že vše vzniká nejprve v duchu a teprve potom v těle a ve hmotě a že i člověk existuje nejprve a přede vším jako duchovní bytost a jako taková ani neumírá, pouze mění formy existence. Až tyto léčivé a spásné myšlenky prostoupí společnost, bude vyhráno. Prodělat nejprve nemoc, to jest materialismus, je však – jak již bylo řečeno – nutné a je to opět ona Parzivalova cesta „středem skrz“, cesta přes pochybnosti a zoufalství ke spáse, ke Grálu, ke Kristu.

*

Hovořili jsme – v zápise ze 7. dubna – o textu anthroposofického lékaře Petera Selga a slíbili jsme, že se k němu ještě vrátíme: nyní je ta pravá chvíle. Selg v textu vychází z článku „Odkud pochází koronavirus?“ od americké vědkyně a žurnalistky Sonie Shahové, v němž autorka hledá hlubší příčinu naší zranitelnosti vůči pandemiím. Nachází ji v ničení životního prostředí, likvidaci přirozených životních prostorů zvířat a vůbec ve způsobu, jakým se zvířaty zacházíme, ať už na trzích, jako je ten ve Wu-chanu, anebo vůbec v chovech a na jatkách. Selg potom sleduje výroky Rudolfa Steinera k epidemiím a věnuje pozornost textu „Mysterium Země“ z pera Steinerovy žákyně a spolupracovnice, lékařky Ity Wegmanové z roku 1928. Wegmanová v něm hovoří o vztahu člověka, tedy lidstva k Zemi a o odpovědnosti, kterou za Zemi v dnešní době má. Globální propojení lidstva vedlo k jeho osudovému spojení s celou Zemí. Wegmanová říká, že se budou objevovat obtížně vysvětlitelné jevy a příroda bude upadat v chaos, bude ovšem „zrcadlit chaotické jednání člověka. Ukáže se to na přírodních katastrofách a abnormalitách. A člověk bude toto dění v přírodě pozorovat jakoby v zrcadle, aniž v něm rozpozná svůj vlastní obraz.“

Jestliže Selg v závěru svého článku naznačuje, že pandemie koronaviru patří k těmto jevům, jež jsou zrcadlem lidského chování, pak musím vyjádřit značnou pochybnost o tom, zda je toto spojení skutečně korektní; už jsem o tom koneckonců psal. Domnívám se – podobně jako Wolfgang Wodarg – že celá takzvaná pandemie je především mediální bublinou a pandemií strachu a že rozšíření a důsledky nemoci covid-19 příliš nevybočují z řádu věcí. Co ovšem z řádu věcí naprosto vybočilo, je reakce lidstva na covid-19, která byla zcela přemrštěná. Tato „pandemie“ tak není ani tak následkem něčeho (chaotického jednání lidí), ale bude mnohem spíše příčinou budoucích jevů. Pokusím se to vysvětlit.

Tím podstatným, oč zde jde, je ono osudové propojení člověka a Země. Toto propojení má ovšem rovinu, která nám obvykle zcela uniká. Země je organismus a bytost, která má tak jako člověk svá nadsmyslová, silová, energetická těla. Je tedy s člověkem a lidstvem propojena nejen na hmotné úrovni, ale především na té nehmotné. K těmto nehmotným úrovním patří i úroveň emocionální a také úroveň morální. Řekli jsme si, že idealismus jako opak materialismu nás učí, že příčiny hmotných jevů jsou v nehmotné, duchovní, ideální sféře. Steiner to lapidárně vysvětluje na příkladu zblednutí a zrudnutí v důsledku duševních hnutí: nejprve je zde cit hrůzy nebo studu, který následně vyvolá hmotný, fyziologický děj odkrvení nebo překrvení, což se projeví zblednutím či zrudnutím. A tak je tomu se vším: impulzy postupují shora dolů, z nadhmotných oblastí do hmotných. V našem případě to znamená, že citová hnutí, ale také morální impulzy a prožitky se následně projeví například v klimatických jevech. Sucho a v jiných částech světa současně záplavy, rozsáhlé lesní požáry, vichřice a tornáda a další atmosférické a klimatické jevy tak lze považovat za projevy emocionálního chaosu, emocionálních výbuchů, ale i mravních zvrhlostí, podvodů a zločinů prováděných lidstvem.

A nyní si uvědomme, co se v emocionální sféře lidstva odehrávalo v minulých týdnech, jaké bouře strachu, děsu a hrůzy zde zuřily. Jaké to může mít klimatické důsledky? A uvědomme si, jak byla pošlapána lidská svoboda a důstojnost („neukáznění“ občané Indie mrskaní rákoskou, domácí vězení pro miliardy obyvatel Země atd.), jak bylo z člověka nemorálně učiněno zvíře (Hnízdil: „dobytek zavřený do chlíva“), jak byl člověk vládami ve jménu „holého života“ oloupen o svou lidskost; uvědomme si, jak se člověk z morálního hlediska chová ke zvířatům, jak nemorální je vůbec jeho materialistický pohled na sebe sama – a zamysleme se, jak se toto zamoření morální sféry lidstva a Země – neboť lidstvo a Země se staly jedním organismem a jednou bytostí – projeví v životě Země.

I toto je jedna z oněch spirituálních myšlenek, jimiž je nyní třeba „infikovat“ lidstvo.

*

A když už jsme u těch zvířat: Ve včerejší tabulce úkolů chybí jeden důležitý: Okamžitě zrušit a zakázat čipování psů. Kdo? Pejskaři a poslanci. Ale týká se to nás všech a je to hanba nás lidí, že jsme něco takového dopustili. Je to nemorální čin, jeden z těch, které budou příčinou zítřejšího klimatu na Zemi.

Den čtyřicátý šestý, sobota 25. dubna 2020